Iné dokumenty

IA MPSVR vyúčtovanie 14.01.2021
KUZ – SPRÁVA AUDÍTORA – 2019 13.12.2020
SPRÁVA AUDÍTORA – 2019 13.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 20.11.2020
Zámer odpredaja obecného pozemku – Arpád Tóth a Mária Tóthová, rod. Čokotová 19.08.2020
Súhrnné správy – verejné obstarávanie 2019 10.08.2020
VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska 22.05.2020
VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Košarovce 22.05.2020
Záverečný účet obce Košarovce za rok 2019 22.05.2020
Dodatok č. 1  VZN č. 4 /2019 o určení spoločného školského obvodu  21.02.2020
VZN  č. 6/2019 o opatrovateľskej službe 20.11.2019
VZN č. 5 /2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20.11.2019
VZN č 4 /2019 o zriadení spoločného školského obvodu 20.11.2019
Schválený rozpočet výdavky 2020 21.11.2019
Schválený rozpočet príjmy 2020 21.11.2019
Oznámenie o začatí správneho konania – výrub drevín 23.10.2019
Súhlas na výrub drevín 16.10.2019
VZN č. 3/2019 o vedení psov na území obce Košarovce 02.10.2019
VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku na území obce Košarovce 02.10.2019
VZN č. 1/2019 –  stravovanie ZŠ s MŠ 09.08.2019
Záverečný účet obce Košarovce za rok 2018 21.06.2019
Oznámenie – rozhodnutie na výrub stromov 18.02.2019
PHSR_Košarovce 2019-2024 12.02.2019
Rozhodnutie na výrub stromov 06.02.2019
Oznamenie o začatí konania – výrub stromov 15.01.2019
Rozpočet na rok 2019 – výdavková časť 27.12.2018
Rozpočet na rok 2019 – príjmová časť 27.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 – výdavková časť 11.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 –  príjmová časť 11.12.2018
Záverečný účet obce Košarovce za rok 2017 14.06.2018
Rozhodnutie vyrub stromov 15.2.2018
Žiadosti o výrub stromov 30.1.2018
Oznámenie o začati konania 30.1.2018
   
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny – OBEC Nižná Sitnica 22.01.2018
   
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Košarovce č. 4/2017 15.01.2018
   
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Košarovce č. 3/2017 15.01.2018
   
Zámer predaja majetku 12.12.2017
Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia kultúrneho domu Košarovce
PD 1
PD 2
07.11.2017
   
Výzva – zákazka s nízkou hodnotou – Rekonštrukcia kultúrneho domu Košarovce – projektové práce 06.10.2017
   
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín – Obec Nižná Sitnica 03.03.2017
VZN o podmienkach poskytovania dotacií a finančných príspevkov 09.02.2017

>>> Archív <<<