Archív
Všeobecne záväzné nariadenia…

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košarovce 19.07.2016
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 4/2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. 19.07.2016
 
VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Košarovce – Prevádzkový poriadok pohrebiska 19.07.2016
 
OBEC KOSAROVCE – Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o mieste a čase konania zápisu do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Košarovciach na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 11.04.2016
 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Košarovce o umiestňovaní volebných plagátov č. 1/2016 11.04.2016
 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Košarovce č. 4-2015 k výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka Základnej školy alebo dieťaťa Materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov v škole 12.01.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 obce Košarovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Košarovce 7/2012


Uznesenia a zápisnice…

Uznesenie č.16 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.11.2016   22.12.2016
   
Uznesenie č.15 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 22.08.2016   05.09.2016
   
Uznesenie č.14 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.06.2016   19.07.2016
   
Uznesenie č. 13 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 22.03.2016   11.04.2016

Uznesenie č.12 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce konaného dňa 14.12.2015

Uznesenie č.11 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce konaného dňa 20.11.2015

Uznesenie č.10 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.09.2015

Uznesenie č.9 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 25.09.2015

Uznesenie č.8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 17.06.2015

UZNESENIE č.7 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.4.2011

UZNESENIE č.6 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 22.01.2015

Uznesenie č.5 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 18.12.2014

UZNESENIA z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 12.12.2014

UZNESENIE č.37 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 24.09.2014

UZNESENIE č.36 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 13.08.2014

UZNESENIE č.35 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 17.07.2014

UZNESENIE č.34 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 26.06.2014

UZNESENIE č.33 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 20.06.2014

UZNESENIE č.32 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 24.04.2014

UZNESENIE č.31 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 13.03.2014

UZNESENIE č.30 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 27.02.2014

UZNESENIE č.29 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 17.01.2014

UZNESENIE č.28 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 29.11.2013

UZNESENIE č.27 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 11.10.2013

UZNESENIE č.26 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 05.09.2013

UZNESENIE č.25 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 07.06.2013

UZNESENIE č.24 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 27.4.2013

UZNESENIE č.23 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 26.01.2013

UZNESENIE č.22 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 21.12.2012

UZNESENIE č.21 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 15.12.2012

UZNESENIE č.20 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 31.10.2012

UZNESENIE č.19 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 22.09.2012

UZNESENIE č.18 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.06.2012

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia OZ v Košarovciach, konaného dňa 29.06.2012 o 18,00 hod. v zasadačka OcÚ

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.06.2012 v piatok o 18.00 v zasadacej miestnosti OcÚ Košarovce zvolaného v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

UZNESENIE č. 17 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 01.06.2012

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.03.2012

UZNESENIE č. 16 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 22.03.2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Košarovce k návrhu rozpočtu na rok 2012

ROČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY v roku 2011 V OBCI KOŠAROVCE

Plnenie rozpočtu za rok 2011

Správa o plnení hlavných úloh za r. 2011

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ 27.01.2012

UZNESENIE č.15 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 27.01.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.12.2011

UZNESENIE č.14 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 27.12.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ k 01.12.2011

UZNESENIE č.13 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 01.12.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ k 11.11.2011

UZNESENIE č.12 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 11.11.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.09.2011

Uznesenie Č.11 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 30.09.2011

Uznesenie č.10 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstvá obce zo dňa 19.8.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košarovce zo dňa 29.7.2011

Uznesenie č.9 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.7.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košarovce zo dňa 24.6.2011

UZNESENIE č.8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce zo dňa 24.6.2011

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstvá obce Košarovce zo dňa 29.4.2011

Uznesenie č.7 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 29.4.2011

Zápisnica zo zasadnutia OcÚ Košarovce zo dňa 28.03.2011

UZNESENIE č.6 zo zasadania OZ obce Košarovce – 28.03.2011

Zápisnica zo zasadnutia OcÚ Košarovce zo dňa 04.03.2011 a uznesenie č.5 zo zasadnutia OZ obce Košarovce konaného dňa 04.03.2011

Zápisnica a uznesenie č.4 zo zasadnutia obecného zastupiteľstvá obce Košarovce zo dňa 21.1.2011

ZÁPISNICA z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v KOŠAROVCIACH, ktoré sa konalo 27.12.2010 v zasadačke Obecného úradu v Košarovciach.

Uznesenia č.1-3 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košarovce zo dňa 27.12.2010


Faktúry…

December 2016

Zoznam_došlých_faktúr_12/2016 a zoznam_vyhotovených_faktúr_11/2016

November 2016

Zoznam došlých faktúr_11/2016

Október 2016

Zoznam_došlých_faktúr_10/2016

September 2016

Zoznam došlých faktúr 09/2016

August 2016

Zoznam došlých faktúr 08/2016

Júl 2016

Zoznam došlých faktúr_07/2016

Jún 2016

Zoznam_došlých_faktúr_06/2016

Máj 2016

Zoznam došlých faktúr 05/2016

Apríl 2016

Zoznam došlých faktúr 04/2016

Marec 2016

Zoznam_došlých_faktúr 03/2016

Február 2016

Zoznam_došlých_faktúr_02/2016

Január 2016

Zoznam_došlých_faktúr_01/2016

December 2015

Zoznam_došlých_faktúr_12/2015

November 2015

Zoznam došlých faktúr 11/2015

Október 2015

Zoznam_došlých_faktúr 10/2015

September 2015

Zoznam došlých faktúr 09/2015

August 2015

Zoznam došlých faktúr 082015

Júl 2015

Zoznam došlých faktúr 07/2015

Jún 2015

Zoznam došlých faktúr 06/2015

Máj 2015

Zoznam došlých faktúr 05/2015

Apríl 2015

Zoznam došlých faktúr 04/2015

Marec 2015

Zoznam_došlých_faktúr 03/2015

Február 2015

Zoznam došlých faktúr 02/2015

Január 2015

Zoznam došlých faktúr 01/2015

December 2014

Zoznam došlých faktúr 12/2014

November 2014

Zoznam došlých faktúr 11/2014

Október 2014

Zoznam došlých faktúr 10/2014

September 2014

Zoznam došlých faktúr 9/2014

August 2014

Zoznam došlých faktúr 08/2014

Júl 2014

Zoznam došlých faktúr 07/2014

Jún 2014

Zoznam_došlých_faktúr 06/2014

Máj 2014

Zoznam došlých faktúr 05 / 2014

Apríl 2014

Zoznam došlých faktúr 04/2014

Marec 2014

Zoznam došlých faktúr 03/2014

Február 2014

Zoznam došlých faktúr 02/2014

Január 2014

Zoznam došlých faktúr 01/2014

December 2013

Zoznam došlých faktúr 12/2013

November 2013

zoznam_došlých faktúr 11/2013

Október 2013

Zoznam došlých faktúr 10/2013

September 2013

Zoznam došlých faktúr 09/2013

August 2013

Zoznam došlých faktúr 8/2013 

Júl 2013

Zoznam došlých faktúr 07/2013

Jún 2013

Zoznam došlých faktúr 06/2013

Máj 2013

Zoznam došlých faktúr_05/2013

Apríl 2013

Zoznam došlých faktúr_-_04/2013

Marec 2013

Zoznam došlých faktúr 03/2013

Február 2013

Zoznam došlých  faktúr 2/2013

Január 2013

Zoznam došlých faktúr 1/2013

December 2012

Zoznam došlých faktúr 12/2012

November 2012

Zoznam došlých faktúr 11/2012

Október 2012

Zoznam došlých faktúr 10/2012

September 2012

Zoznam došlých faktúr 09/2012

August 2012

Zoznam došlých faktúr 08/2012

Júl 2012

Zoznam došlých faktúr 07/2012

Jún 2012

Zoznam_došlých faktúr_06/2012

Máj 2012

Zoznam_došlých faktúr_05/2012

Apríl 2012

Zoznam došlých faktúr 04/2012

Február 2012

Zoznam došlých faktúr 02/2012

Január 2012

Zoznam faktúr – január

December 2011

Zoznam faktúr – december

November 2011

Zoznam faktúr – november

Október 2011

11131

11132

11133

11138

11139

11140

11141

11142

11143

11144

11145

11146

Faktúra za elektrinu

Faktúra za elektrinu

Zoznam faktúrZmluvy…

Dodatok_1_k_zmluve_c__0148-PRB-2015_zo_dna_01_12_2015 21.11.2016
Dodatok_1_k_zmluve_c__0147-PRB-2015_zo dňa 01.12.2015 21.11.2016
Zmluva_o_dielo_-_Oprava_elektrickych_rozvodov_a_rekonštrukcia 20.10.2016
Zmluva_o_dielo_-_Stavebne_upravy_Obecneho_uradu_Košarovce 30.09.2016
Zmluva_o_poskytovaní_služby_osvetlenia 20.09.2016
Zmluva_o_dielo_c_014_2016_-_Chodník_na_cintoríne_Košarovce 09.09.2016
Zmluva_o_dielo_-_Alpina__Košicka_Ľuboslava 28.07.2016
Zmluva o dielo Ramstav 20.07.2016
Zmluva_o_buducej_kupnej_zmluve_-_ENERGOTRADING__s_r_o_ 04.07.2016
Zmluva č. 3/2016 – ROBADO 24.05.2016
Zmluva č. 2/2016 – INSA, s.r.o. 23.05.2016
Dodatok_č. 4_k_zmluve_o_zriadení_spoločného_obecného_uradu_Ptičie 28.04.2016
Zmluva_o_uzatvorení_budúcej_zmluvy_- _NATUR-PACK_ 09.03.2016
Mandátna_zmluva_na_zabezpečenie_realizácie_verejného_obstaravania – Ing. Dana Gajdošová 04.03.2016
Zmluva_o_dielo_č. 121/2015_-_Rekonštrukcia_kultúrneho_domu_Košarovce 01.02.2016
Zmluva_o_dielo_č. 122/2015_-_Zateplenie_kultúrneho_domu_Košarovce 01.02.2016
Dodatok_č. 1__k_Zmluve_o_dielo – Ohrievacia technika 26.01.2016
Zmluva_o_dielo_č.__151205_-_Košarovce_-_hlavné_verejne_priestranstvo  12.01.2016
Zmluva_o_dielo_č__151204__Kosarovce_-_rekonštrukcia_obecnej_infraštruktúry 12.01.2016
Dodatok_č.__1_k_Úverovej_zmluve_č._245913-2015 22.12.2015
Zmluva_o_poskytovaní_finančných_prostriedkov_na_záujmové_vzdelávanie_detí_a_mladeže 22.12.2015
Zmluva o bežnom účte  – Slovenská záručná a rozvojová banka 21.12.2015
Dohoda_o_vyplňovacom_práve_k_blankozmenke_č. 245913-2015 17.12.2015
Úverova_zmluva_č. 245913-2015 17.12.2015

Zmluva_o_pripojení_k_Informačnému_systému_Dátové_centrum_obcí_a_miest_c__ZLP-2016-0813

Dodatok_c__1_k_Zmluve_o_pripojeni_k_Informacnemu_systemu_Datoveho_centra_obci_a_miest_c__ZLP-2015-0481-OPIS

Zmluva_o_pripojení_k_Informačnému_systému_Dátoveho_centra_obci__miest_c__ZLP-2015-0481-OPIS

Zmluva_č. 0147-_PRB-2015_o_poskytovani_dotácie_na_obstaranie_nájomných bytov

Zmluva_č. 0148-PRB-2015_o_poskytnutí_dotácie_na_obstaranie_technickej vybavenosti 

Zmluva_o_dielo -Dušan_Lizak

Zmluva_o_úvere

Zmluva_o_dielo_-_Ohrievacia_technika

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – ALMA STAV

Zmluva_o_dielo_na_autobusovú_zastávku

Zmluva o nájme – VNL

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, ČÍSLO ZMLUVY: 002/3.2 MP/2015, NÁZOV PROJEKTU: Obec Košarovce – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ a MŠ

Zmluva_o_poskytnutí  služieb_ – audit_2014

Zmluva_o_poskytovaní služieb –  audit_2012

Zmluva_o_dielo_- audit_2011

Zmluva_o_dielo_audit_2010

Zmluva_DEUS

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ s MŠ

Zmluva_ALMA STAV

Dohoda o vykonaní práce – Ing. Dana Gajdošová

ZMLUVA O DIELO na viacúčelovú plochu – Košarovce

Kúpna zmluva

Zmluva_o_nakladaní_s_komunalnymi_odpadmi

Zmluva o poskytovaní právnych služieb -JUDr. Tomáš_Jakub

Zmluva_o_dielo_-_výmena_okien_na_zdravotnom_stredisku

Dodatok_č.2_k_najomnej_zmluve – Postap

Zmluva_o_dielo_-_Fasada_obecnej_budovy- budova pošty

Zmluva_o_uvere_Košarovce_- Prima_banka

Zmluva o úvere č.41/016/05 Dodatok č.1

DOHODA_č. 14  §50j/ 2012_-_o_poskytnuti_príspevku_na_podporu_zamestnanosti

Dohoda_č. 36 §52/2011

Zmluva_o_prenajme_nebytových_priestorov

Dohoda č. 35 § 52/2011

Zmluva_o_poskytnutí _dotácie_TJ DP Košarovce

Zmluva_o_poskytnutí_dotácie – Stolnotenisový klub

Dohoda_98/§51/2011

Dohoda_č. 05__§50j_2011_o_poskytnutí_príspevku_na_podporu_zamestnanosti_na realizáciu_opatreni_na_ochranu_pred_povodňami_a_na_riešenie_následkov_mimoriadnej_situácie

Dodatok_č.1_k_dohode_č.34__§51_2011_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania_absolventskej_praxe_absolventa_školy

Dohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_aktivačnú_činnosť_formou_menších_obecných_služieb_pre_obec_podľa §52_zákona č.5/2004_Z__z__o_službách_zamestnanosti

Dodatok_k_zmluve_o_dielo_uzavretej_podla___§536_a_násl.__zákona_č.513_1991_Zb__Obchodného_zakonníka_v_znení_neskorších_predpisov zo dňa_14.4.2011

Zmluva_o_dieloVoľby do orgánov samosprávy obcí 2014…

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košarovce


Referendum o ochrane rodiny 2015…

Výsledky refernda konaného dňa 07. februára 2015